Ordensbestemmelser - fra kirkegårdsvedtægten

1)  Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang

2)  Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

3)  Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.

4)  Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.

5)  Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

6)  Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

7)  Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

8)  Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

9)  Hunde skal føres i kort snor og må ikke nærme sig hækkene. Efterladenskaber fjer-nes af hundeejer.

10)  Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

11)  Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.

12)  Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

13) Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

14)  Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

15)  Bænke må kun opstilles på gravstederne med menighedsrådets samtykke.

16)  Det er tilladt at stille gravstedslys med levende lys på ens eget gravsted.

17)  Genstande, der anbringes på eget gravsted, må ikke være højere end sidehække.

 

Stk. 2. Alt andet henhørende til punkt 15 og 16 vil blive fjernet af kirkegårdspersonalet.

Stk. 3. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk. 4. Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

Gudstjenester